Dret Immobiliari

Dret Immobiliari

Assessorament i confecció de tot tipus de documents relatius a l’arrendament de béns immobles, els seus diferents modalitats i totes les seves diferents facetes, d’acord amb la llei civil o les específiques d’arrendaments urbans i rústics.

Reclamació i defensa, tant en seu judicial com extrajudicial, davant de qualsevol tipus de qüestió relacionada amb l’arrendament d’immobles, ja sigui per qüestions relacionades amb la renda, l’expiració de termini, la realització d’obres, la cessió no consentida i ocupacions il·legals d’habitatges (desnonaments).

Assessorament per a la compra de béns immobles, amb obtenció d’informes, estudi de càrregues, arrendaments i ocupants, normes comunitàries, qualificació urbanística i llicències administratives.

Assessorament en tot tipus d’actes i contractes inscribibles en el Registre de la Propietat, immatriculacions, declaracions d’obra nova, divisions de la Propietat Horitzontal, adquisició, permuta i transmissió d’immobles, agrupacions i segregacions.

Documents i estudis relatius a la promoció d’edificis, urbanitzacions i en general béns immobles, mitjançant la constitució de societats mercantils o comunitats de béns.

Constitució, modificació i extinció de drets reals, (hipoteques, prenda, etc.).

Contacte

Termes Legals

CONTACTE

BARCELONA

Avda. Diagonal 407, Principal,

08006 Barcelona

93 725 56 00

info@pierre-abogados.com

SABADELL

Passeig Plaça Major, 26, 2n.

08202 Sabadell

93 725 56 00

info@pierre-abogados.com

CONTACTE

BARCELONA

Avda. Diagonal 407, Principal,

08008 Barcelona

93 725 56 00

info@pierre-abogados.com

SABADELL

Passeig Plaça Major, 26, 2n.

08202 Sabadell

93 725 56 00

info@pierre-abogados.com