Política de Privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

La prestació dels serveis professionals de PIERRE ADVOCATS comporta necessàriament el tractament de les dades personals dels seus clients.
PIERRE ADVOCATS, també necessita disposar de les seves dades personals per a accions de comunicació comercial respecte als seus contactes, quan vostè. Està interessat en els nostres serveis professionals, assessorament, consultes, etc.
D’acord amb el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i a la legislació de protecció de dades vigent, Llei 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, així com la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic PIERRE ADVOCATS, SLP li informa el tractament de les dades personals segons la present Política de Privacitat.

Identificació del responsable de Tractament

Denominació social: PIERRE ASSESSORS I CONSULTORS, SLP
Domicili: Passeig de la Plaça Major 26, 2n 08202- Sabadell
NIF: B-65541468
Tel. 93 725 56 00
Fax:
Correu electrònic: info@pierre-abogados.es

https://www.pierre-abogados.com (en endavant la Web)
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, ​​tom 42.954, foli 98, full B 411.136.

Finalitat de la recollida i tractament de dades personals

L’informem que les seves dades personals seran tractades per PIERRE ADVOCATS, per poder presentar-li una proposta de serveis i gestionar la prestació de el servei sol·licitat en cas de contractació o encàrrec.
És possible que se li remeti publicitat per via electrònica sobre noves prestacions de serveis lligats al seu interès com a client o potencial client, així com informacions i recomanacions dels diferents àmbits de el dret, si així ho va autoritzar en el moment de la recollida de les seves dades, mitjançant consentiment explícit o bé si és o ha estat client de PIERRE ADVOCATS, basant-se l’interès legítim.

Tipologia de dades personals que seran tractades

S’entén per dada personal aquella dada que identifica o fa identificable una persona física.
Les dades a tractar per PIERRE ADVOCATS en el marc de la relació amb l’interessat i condicionat a les finalitats consentides, s’inclouen en les següents categories:

Dades identificatives i de contacte: nom, cognoms, NIF, telèfon, adreça postal o correu electrònic.
– Dades d’informació comercial en funció de les indicacions rebudes.
– Aquells dades estrictament necessàries per a la prestació del servei professional que ha contractat amb PIERRE ADVOCATS, SLP.

Recollida de les seves dades personals

Majoritàriament, però no de forma limitadora, les seves dades podran ser recollides quan se’ns facilitin via formulari web, via correu electrònic, amb el lliurament de documents fotocopiats o mitjançant la formalització de contractes i fulls d’encàrrec.

Comunicació i destinació de les dades personals

Les dades de l’interessat es comunicaran a PIERRE ADVOCATS, SLP exclusivament per a les finalitats indicades. També podran ser cedides en els casos en què hi hagi una obligació legal a les autoritats i administracions competents, notaries, procuradors i Administracions Públiques, especialment, jutjats i tribunals,

Base jurídica el tractament de les dades personals

La base jurídica que legitima els tractaments és l’execució del contracte en cas de contractació o bé l’interès legítim per altres serveis professionals similars de PIERRE ADVOCATS, SLP si ha estat client anteriorment.
El seu consentiment explícit atorgat per poder personalitzar i comunicar-li el pressupost en cas de petició de serveis i el seu consentiment explícit en el cas de no existir una relació contractual anterior.

Període de conservació de les seves dades personals

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre siguin necessaris per a la prestació de serveis contractats, per donar resposta a les peticions o sol·licituds realitzades, i en qualsevol cas mentre no se sol·liciti la supressió per part de l’interessat, així com durant el temps necessari per a complir a les obligacions legals que en cada cas corresponguin d’acord amb cada tipologia de dades i prestació de serveis.

Drets dels interessats

Podrà accedir a les dades personals, així com a sol·licitar la rectificació dels mateixos, si considera que no són exactes o erronis. També es pot sol·licitar la supressió, en cas que ja no siguin pertinents per als fins per als quals van ser recollides.
Podrà oposar-se a el tractament de les seves dades, si donades les seves circumstàncies considera que el tractament no és pertinent ni adequat. En aquest cas, PIERRE ADVOCATS deixarà de tractar les dades llevat que sigui necessari per complir amb les obligacions legals o en la defensa de possibles reclamacions.
En determinades circumstàncies, els clients o interessats podran sol·licitar la limitació del tractament, de manera que PIERRE ADVOCATS només els utilitzarà per a aquelles finalitats en què hagi estat autoritzat o en els casos previstos per la Llei.
Pot sol·licitar la portabilitat de les seves dades i sol·licitar el lliurament en un format estructurat de les dades en format electrònic per a la transmissió directa dels mateixos a altres encarregats del tractament.
L’interessat podrà exercir els seus drets mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça info@pierre-abogados.es, adjuntant fotocòpia del DNI o document acreditatiu de la seva identitat i indicant el dret que es vol exercir. Podrà revocar el consentiment prestat en qualsevol moment i presentar una reclamació relacionada amb el tractament de les seves dades personals davant l’Autoritat de Control (AEPD)
No obstant, PIERRE ADVOCATS posa a la seva disposició un canal directe amb el responsable de privadesa per a atendre les seves peticions, a la direcció de mail: cpierre@pierre-abogados.com
Ultima versió: abril 2020

Contacte

Termes Legals

CONTACTE

BARCELONA

Avda. Diagonal 458, 7ª Planta,

08006 Barcelona

93 595 50 50

info@pierre-abogados.com

SABADELL

Passeig Plaça Major, 26, 2n.

08202 Sabadell

93 725 56 00

info@pierre-abogados.com